Denne forsikringen passer for deg som har enebolig, tomannsbolig eller rekkehus.

Innboforsikring er ikke inkludert i denne forsikringen, men kan kjøpes i tillegg.

Husforsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe forsikring til ditt hus, og ordner oppsigelse av din gamle forsikring. En husforsikring (villaforsikring) er en av Spar Forsikrings boligforsikringer. Denne forsikringen passer for deg som har enebolig, tomannsbolig eller rekkehus. Innboforsikring er ikke inkludert i denne forsikringen, men kan kjøpes i tillegg.

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no

Våre dekninger

Super
Standard

Dekker vannskade som følge av at vann over terrengnivå trenger inn i bygningen. Kostnader til å utbedre utettheten, dekkes ikke.

Inkluderer skader fra ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte på hovedbygg.

Dekker skader på bygning ved insekter og dyr.

Dekker tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig ikke kan brukes etter skade.

Dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier av den forsikrede faste eiendom. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.

Dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller elektrisk fenomen, samt skade ved brudd på elektrisk ledning.

Dekker vannskade ved utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Dekker skader ved tyveri fra forsikret bygning og plutselig skadeverk i eller på bygning.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Hva dekkes?

Forsikringen kan tegnes for enebolig, tomannsbolig, del av vertikaldelt tomannsbolig og del av rekkehus som benyttes som enebolig. Forsikringen kan også omfatte garasje, og andre bygninger som uthus og naust.

Hva som er omfattet av forsikringen

Husforsikring omfatter:

 • bygning
 • rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • rettshjelp - det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • utvendig vannbasseng
 • gjerde og flaggstang
 • hageanlegg

Hvilke skader dekkes?

Skader på bygning og annet som omfattes av forsikringen dekkes hvis skaden skyldes:

 • brann, eksplosjon og nedsoting
 • lynnedslag og elektriske fenomener
 • naturskade
 • vann- og annen væskeskade ved brudd på rørledning, utstrømming fra brannslukkingsapparat eller lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • vann- og annen væskeskade på grunn av vanninntrenging i bygning fra terreng
 • hærverk
 • annen plutselig og uforutsett skade på bygning

Super husforsikring

I tillegg til å dekke det samme som Standard Husforsikring dekker Super Husforsikring:

 • skade når vann over terrengnivå har trengt inn i bygning
 • skade på bygning av insekter og dyr
 • skade ved utett våtrom
 • skade ved ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte på hovedbygning

For dekning av skader ved hussopp og andre treødeleggende sopper og råte på tilleggsbygg, kan det tegnes egen avtale med Norsk Hussopp Forsikring.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

 • brygge, kaianlegg, veksthus eller lignende med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset.
 • kunstnerisk utsmykking

Hvilke skader dekkes ikke

Standard Husforsikring dekker ikke:

 • skader i våtrom på gulv eller vegg
 • skader i våtrom ved oversvømmelse fra gulvsluk eller gjennom utett gulv
 • svi- og gnistskade som ikke skyldes brann
 • skader som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte
 • skader som skyldes feil ved bygging av huset
 • skader som skyldes sviktende drenering eller vanninntrenging gjennom utett grunnmur
 • skader som skyldes ras på eller fra tak

Super husforsikring dekker ikke

 • sopp- og råteskade som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
 • sopp- og råteskade på dører, yttervegg og alt utvendig treverk

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden. I Spar er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Er det noen unntak fra valgfrie egenandel?

 • Ansvarsskade: kr 4.000
 • Rettshjelpsutgifter: kr 4.000 + 20 % av det overskytende
 • Naturskader: kr 8.000
 • Snøtyngdeskader: kr 10.000 med mindre høyere sum er avtalt
 • Frostskader: kr 12.000 + avtalt egenandel
 • Svikt i bygningskonstruksjonen: kr 16.000

Ved gjentatt vannskade, økes avtalt egenandel med kr 12.000.

Egenandelen reduseres med inntil kr 4.000 ved tyveri hvis FG-godkjent innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet.

Ved vanninntrengning (dekket på Super) gjennom pipe, flatt tak, terrasse er egenandel kr 16.000.

Kan jeg få forsikring til utleid bygning?

Vi forsikrer ikke bygninger til ren utleievirksomhet. Hvis boligen er midlertidig utleid, og bygningen er eller skal bli bebodd av forsikringstaker eller en i hans/hennes familie, kan vi tilby forsikring.

Hva gjør jeg hvis bygningen har hatt en tidligere skade fra sopp, råte eller insekter?

Dersom du har hatt sopp og råteskade tidligere, anbefaler vi at du får huset sjekket av Anticimex. Vi kan tilby Super dersom du har en godkjent rapport fra Anticimex.

Dersom bygningen allerede har eller har hatt angrep av sopp, råte eller insekter, ber vi deg kontakte kundesenteret vårt på telefon 55 52 70 80.

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no